ARCHIF

 

 

ARCHIF

 

 

Ffair Grefftau Nadolig

poster ffair aeaf


Bydd Ffair Grefftau Nadolig yn cael ei gynnal yng Nghae'r Gors dros y dyddiau nesaf. Bydd ar agor yn ddyddiol o'r 4ydd hyd at y 12fed o Ragfyr yn ystod oriau agor arferol (sef 10-4 Llun i Gwener, ac 1-4 Sadwrn a Sul).

 

Bydd y Ffair yn cael ei gynnal o fewn awyrgylch arbennig y Beudy, Cae'r Gors. Mae llawer o nwyddau ar gael fel cardiau nadolig, addurniadau, fframiau, mygiau, calendrau, jig-so a llawer mwy!

 

Am fwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu drwy ffonio'r Ganolfan ar 01286 830 715.


------------------------------------------------------------------------------------

Gwaith Celf Nadoligaidd - Diwrnod i'r teulu oll

Rhagfyr 18fed - 19eg
Oriau agor - 1-4
Cyfle i greu addurniadau Nadolig Fictorianaidd, cardiau a chrefftau eraill.


------------------------------------------------------------------------------------

Carol a Thân ym mwthyn Cae'r Gors

Rhagfyr 19eg
2 y pnawn
Cyfle i gydganu Carolau, a mwynhau mins pei o flaen tanllwyth o dan! Codwyr y Garol: Ifan Glyn a Carys Vaughan


------------------------------------------------------------------------------------

Arddangosfa Rhyfel Byd Cyntaf

 

poster


------------------------------------------------------------------------------------

Cyfres Deledu Snowdonia 1890

 

Bydd Arddangosfa Dillad Cae'r Gors, yn cynnwys gwisgoedd o'r gyfres 'Snowdonia 1890' i fyny am wythnos ychwanegol. Yn gorffen dydd Sul 7fed o Dachwedd.


Tal mynediad / oriau agor arferol


------------------------------------------------------------------------------------

Arwel 'Pod' Roberts yn cyflwyno noson Hawl i Holi gyda phanel o golofnwyr Yr Herald Gymraeg

Rhys Mwyn, Bethan Gwanas, Bethan Wyn Jones ac Angharad Tomos

 

Gyrrwch eich cwestiynau o flaen llaw
post@caergors.org

 

Nos Fercher 6ed Hydref
7:30 yr hwyr
Lleoliad: Cae'r Gors, Rhosgadfan
Tocynnau £3.00

 

Archebwch eich tocynnau drwy Gae'r Gors:
post@caergors.org.uk
01286 831715


------------------------------------------------------------------------------------

Dosbarth Cynganeddu
Karen Owen yn cyflwyno cyfres o 10 gwers gynganeddu yng Nghae'r Gors

Bob nos Lun am 8 yr hwyr
Dosbarth cyntaf 27ain Medi 2010


Bydd y sesiwn gyntaf yn cynnwys gwaith adolygu

Am fwy o wybodaeth neu i archebu lle, cysylltwch a'r Ganolfan:
Cae'r Gors
Canolfan Dreftadaeth Kate Roberts
Rhosgadfan
Caernarfon
LLL54 7EY
01286 831715
post@caergors.org


------------------------------------------------------------------------------------

Carnifal Rhosgadfan Carnival


Dydd Sadwrn Awst 21, 2010 - Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


------------------------------------------------------------------------------------

Sesiynau Ymwybyddiaeth Iaith

Oes ganddoch chi ddiddordeb yn hanes a datblygiad yr iaith Gymraeg yn eich ardal leol?

Bydd cynrychiolwyr o Fwrdd yr Iaith ac adran Cymraeg i Oedolion y Brifysgol yn dod draw i Gae'r Gors i roi dau gyflwyniad am sefyllfa'r iaith yn yr ardal, a rhoi cyfle i drafod syniadau am sut y gallwn helpu dysgwyr i integreiddio'n llawn yn ein cymunedau.

Bydd y sesiwn gyntaf, ar gyfer Cymry Cymraeg, neu ddysgwyr rhugl, yn cael ei chynnal nos Fercher, 9fed o Fehefin am 7.30pm.

Bydd ail sesiwn, wedi'i theilwra ychydig yn wahanol ar gyfer dysgwyr, yn cael ei chynnal yr wythnos ganlynol, nos Fercher 16eg o Fehefin am 7.30pm.

Am fwy o fanylion, cysylltwch ag Elliw Glyn (Cynllun Gweithredu Iaith Arfon) ac 01286 684700, neu Gwenllian Williams (Ysgrifenydd Canolfan Dreftadaeth Cae'r Gors) ar 01286 830163.


------------------------------------------------------------------------------------

Hysbyseb swydd Swyddog Gweinyddol - cliciwch yma


------------------------------------------------------------------------------------

Gweithdai Crefft Y Lon Wen - Cliciwch yma am y poster


------------------------------------------------------------------------------------

Cofio Dr.Kate (24/04/10)- Cliciwch yma am y poster.


------------------------------------------------------------------------------------

Gwersi Cynganeddu yn cychwyn ar 19:4:2010

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


------------------------------------------------------------------------------------

Hwyl Efo'r Hwiangerddi - cwrs un-dydd ar 8:5:2010

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 

Canolfan Dreftadaeth Kate Roberts yn cyflwyno

CYFRES Y CABAN
Cyfle i drafod a holi fel yn y caban chwarel gynt

7.30yh, nos Iau, 17eg o Fedi yn
Neuadd Goffa Penygroes

GWILYM OWEN
yn honni mai:

"Gweledigaeth yn hytrach na gwleidyddiaeth - dyna angen pennaf y Fro Gymraeg heddiw"

Llywydd: Bethan Jones Parry

Dewch draw i wrando a chyfrannu - cyfle prin i gael mynegi barn yn gyhoeddus!

Pris mynediad: £3 y pen

"Yna mwyned ymuno - yn y sbri
Yn yr herian ffri, rhannu, ffraeo"

Allan o awdl 'Cwm Carnedd', Gwilym R Tilsley

GAIR O GAE'R GORS

‘Da chi eisiau teimlo’n hen? Wel mae ‘Te yn y Grug’ yn 50 oed eleni! ‘Da chi’n cofio’r gyfrol – yr un hefo clawr mor biws a’r grug ar Foel Smytho! I ddathlu mae Cae’r Gors yn cynnal Gwyl y Grug trwy gydol mis Gorffennaf ac Awst i ddathlu’r achlysur. Mi fydd yna nifer o weithgareddau yn cael eu cynnal, fel teithiau cerdded yn seiliedig ar y rhai sydd yn y gyfrol ‘O Gwmpas y Foel’ gan Dewi Tomos, ‘Chwarel a Phentref’ fydd y gyntaf ac yn naturiol ‘Te yn y Grug’ i orffen. Bydd y teithiau yn cael eu cynnal bob prynhawn Sul o Orffennaf 19fed hyd at Awst 30ain, ac yn cychwyn o Gae’r Gors am 2 y.p. Yn ystod y daith olaf bydd perfformiad arbennig, pan fydd Begw, Mair a Winni yn llythrennol godi o’r grug

Mae’r cyfan yn cychwyn beth bynnag a’r y 25ain o Orffennaf gyda ‘Hwyl yr Haf’ yng Nghae’r Gors ac ar dir Clwb Pêl-droed Mountain Rangers. Cewch y cyfle i ennill hamper, taflu sbwng gwlyb at y stocs, cael barbeciw, chwarae gemau fel gwthio’r geiniog, peintio wynebau a mwy.

Byddwn hefyd yn cynnal twrnamaint pêl-droed i blant yng nghlwb pêl-droed Mountain Rangers ar y 15fed o Awst a bydd penwythnos agored yma dros wyl y banc.

‘Da chi’n mynd i’r Steddfod yn y Bala? Mi fyddwn ni yno drwy gydol yr wythnos, a bydd y dathlu yn parhau. Ar brynhawn Llun yr Eisteddfod bydd Dr. Jerry Hunter ,o Benygroes, yn lawnsio cystadleuaeth stori fer newydd sbon ar stondin Prifysgol Bangor yn union cyn y coroni. Ar y dydd Iau bydd te parti ar stondin Academi – ychydig o jeli a the go arbennig - gobeithio. Felly dewch draw i Gae’r Gors ac i’r Eisteddfod dros yr haf i ddathlu penblwydd ‘Te yn y Grug’ yn hanner canrif. Ac i fwynhau’r gyfrol sy’n fythol ifanc – er ein bod ni i gyd yn mynd yn hen.

------------------------------------------------------------------------------------

CYFARFOD BLYNYDDOL
CANOLFAN DREFTADAETH KATE ROBERTS

Caban “Cae’r Gors”, Rhosgadfan
am 7.00yh, nos Fawrth, 19eg o Fai 2009

Croeso cynnes i bawb!

------------------------------------------------------------------------------------

STOMP CAE'R GORS 2009

1af o fai 2009
am 8.00 o’r gloch yr hwyr

CLWB PêL DROED MOUNTAIN RANGERS
RHOSGADFAN

Stompfeistr:
Arwel ‘Pod’ Roberts

Tocynnau — £4.00
Ar gael yng Nghae’r Gors a Chlwb Mountain Rangers

-------------------------------------------------------------------------------------

Ar nosweithiau lau dros gyfnod o ddeg wythnos mae "Met's Kate" wedi bod yn cyfarfod yng Nghae'r Gors - Canolfan Treftdaeth Kate Roberts - i greu straeon digidol- Creuwyd chwech stori dan arweinied Rhian Cadwaladr- a Gwion Llwyd o "Cadwyd". Straeon yw'r rhain sydd yn rhoi cipolwg i fewn i'r hyn sy'n bvvysig i bobl ifanc heddiw.

Defnyddiwyd gliniaduron Apple Mac a fenthycwyd gan Ysgol Gynradd Llanrug i roi lluniau a lleisiau at eu gilydd a creu straeon byrion rhyw 3 munud o hyd ar ffurff dvd.

Mi fydd y straeon yn cael eu dangos mewn noson arbennig yn neuadd Carmel arr nos Iau Ebrill 23ain.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Mis Mawrth yng Nghae’r Gors
Dyma’r hyn sydd wedi bod yn digwydd yn y ganolfan y mis yma.

Rheolwraig newydd
Mae Bethan Jones Parry wedi cychwyn ar ei swydd newydd fel Rheolwraig y Ganolfan. Roedd efo Heddlu Gogledd Cymru cyn dod yma ac mae’n edrych ymlaen i weithio mewn awyrgylch braf, yng ngwynt y mynydd ac ymhell o swn dihirod medda’ hi!

Galwch draw dros y Pasg
Pam na ddewch chi i ymweld â ni rhywbryd gwyliau’r Pasg? Fe fydd arddangosfa o lawysgrifau Kate Roberts i’w gweld yng nghaban Cae’r Gors. Fe fydd y tŷ ei hun yn agored wrth gwrs a’r ardd wedi ei phlannu at y gwanwyn. Fe fydd gennym stondin hefyd yn y Ffair Grefftau yng Nglynllifon yr un pryd. Ewch i’r wefan am ragor o weithgareddau.

Trefnu trip?
Os ydych chi eisiau taith werth chweil i’ch clwb neu gymdeithas yr haf yma yna cofiwch am ‘Gae’r Gors’. Cewch deithio yn ôl ganrif i ddechrau wrth i chi gamu dros drothwy hen gartref Brenhines ein Llên. Mae modd i ni deilwrio eich ymweliad yn arbennig i chi wedyn trwy drefnu sgwrs dros baned am unrhyw agwedd o etifeddiaeth Kate Roberts a’r ardal gafodd cymaint o ddylanwad arni.

Clwb Cynghaneddu
Mae Karen Owen yn cynnal gwersi cynghaneddu yng Nghae’r Gors bob wythnos. Fe fyddwn ni’n cynnwys cerdd gyfansoddwyd gan un o’r criw ym mhob colofn a dyma’r gyntaf o waith Arwel Roberts;

Cae’r Gors
Am hir bu’n wag, yn gragen – heb ei do
a heb dân, heb awen;
ond wele, trowyd dalen
yn y llyfr sy’n dathlu’n llên.

Arwel Roberts

Nadolig Fictorianaidd yng Nghae'r Gors, Canolfan Dreftadaeth Kate Roberts, 6/12/08

Oglau tân glo a chyflaith. Swn pwdin yn berwi a chwerthin plant…Dewch i weld y ty wedi’i addurno’n arbennig ar gyfer y Nadolig ddydd Sadwrn, Rhagfyr 6ed rhwng 1 a 4 o’r gloch. Bydd Iwan Meical Jones, awdur a phennaeth Gofal Casgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru, yn ymuno â’r dathliadau am 2 o’r gloch. Bydd yn trafod Hen Ffordd Gymreig o Fyw/ A Welsh Way of Life (Y Lolfa £14.95) sef cyfrol ddwyieithog sy’n trafod bywyd a gwaith y ffotograffydd John Thomas, a deithiodd hyd a lled Cymru ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn tynnu lluniau.

Meddai Iwan Meical: “Mae ei waith yn annatod gysylltiedig â Chymru'r cyfnod hwnnw…mewn oes pan oedd pawb yn galw am bortreadau oedd yn eu dangos fel pobl barchus, roedd John Thomas yn eithriad oherwydd ei fod yn dewis tynnu lluniau gweithwyr cyffredin, a hyd yn oed gardotwyr a phobl feddw.”

Bydd cyfle i brynu copïau o’r gyfrol newydd hon yn ystod y prynhawn, yn ogystal ag anrhegion Nadolig amrywiol yn siop y Ganolfan Dreftadaeth. Ffoniwch 01286 831 715 am fwy o wybodaeth

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Darlith Flynyddol Cae’r Gors

Gydag Eigra Lewis Roberts, dydd Sadwrn, 18fed o Hydref, 12yp ym Melin Brwcws, Dinbych

Am y tro cyntaf yn hanes Cae’r Gors bydd y ddarlith flynyddol eleni yn cael ei chynnal y tu hwnt i ardal Rhosgadfan. Yn ôl Siân Eirian, Rheolwraig Cae’r Gors, mae cynnal y ddarlith flynyddol yn Ninbych yn gyfle i gryfhau’r cysylltiad sydd eisoes yn bodoli rhwng y ganolfan dreftadaeth yn Rhosgadfan â’r dref:

“Mae dylanwad Rhosgadfan a Dinbych i’w gweld yn fawr ar weithiau llenyddol Kate Roberts, ac er bod posib dadlau na adawodd pentref ei mebyd yn ysbrydol, bu’n ffigwr amlwg yng ngweithgareddau ei thref fabwysiadol.”

Ychwanegodd bod y ddarlith eleni yn achlysur cyffrous yn hanes Cae’r Gors:

“Rydym yn ffodus iawn bod Eigra Lewis Roberts wedi cytuno i draddodi’r ddarlith a fydd yn cynnig mewnwelediad pellach i waith Kate Roberts. Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i Siop Elfair, Rhuthun a Chronfa Dreftadaeth y Loteri am gefnogi’r digwyddiad.”

Pris tocyn yw £15, gyda chinio, pwdin, te a choffi yn gynwysedig yn y pris. Cysylltwch mewn da bryd i archebu eich tocynnau.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Clwb Darllen Cae’r Gors yn Cyflwyno:

Noson Holi Awdur yng Nghwmni

Dewi Prysor

dan ofal

Arwel ‘Pod’ Roberts

Nos Wener, Gorffennaf 25ain
yng Nghlwb Mountain Rangers, Rhosgadfan
7.30 o’r gloch

Tocyn: £4
Ar werth yng Nghae’r Gors ac yng Nghlwb Mountain Rangers
(Mynediad am ddim i aelodau’r clwb)

Raffl er budd Cronfa Ann Thompson

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Cylchlythyr Haf 2008 - cliciwch yma

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Gardd Cae’r Gors

Diolch i dywydd teg mis Mai, mae’r ardd yng Nghae’r Gors yn ffynnu. Plannwyd yr ardd llynedd gyda chymorth Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru, ac mae myfyrwyr Glynllifon bellach yn cadw golwg ar y planhigion traddodiadol, yn ogystal â phlannu’r ardd lysiau. Gyda lwc, bydd cnwd da o datws, moron, nionod a letys yma cyn hir!

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Cylchlythyr Cae'r Gors

Gwanwyn 2008
Cliciwch ar y llun i ddarllen y cylchlythyr...

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Gweithdy Barddoniaeth Dydd Gŵyl Dewi

Croesawyd Ysgol Carmel, Ysgol Waunfawr, Ysgol Gwaun Gynfi, Ysgol Trefor, Ysgol Groeslon, Ysgol Llanaelhaearn ac Ysgol Rhydyclafdy i’r ganolfan ddiwedd Chwefror. Cynhaliwyd gweithdai ysgrifennu barddoniaeth dan ofal Myrddin ap Dafydd, Menna Medi a Twm Morys, a braf oedd canfod bod yr awen yng Nghae’r Gors o hyd! Cafwyd chwerthin a chanu a chyfansoddi i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi. Cliciwch isod i gael darllen eu cerddi.

 

Ewch i'r oriel i weld lluniau o weithdy barddoniaeth Twm Morys

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

STOMP CAE'R GORS

Llongyfarchiadau i Mari Gwilym am ddod yn fuddugol yn Stomp Cae'r Gors a gynhaliwyd nos Wener, Chwefror 1af yng Nghlwb Mountain Rangers. Fel y medrwch weld o'r llun, mae hi wedi gwirioni â'i gwobr! Diolch i'r stomp feistr, Arwel 'Pod' Roberts, yn ogystal â Menna Medi, Karen Owen, Alwyn Ifans, Emlyn Gomer, Cynan Jones, Dewi Prysor a Huw Erith am ein diddanu â'u cerddi ffraeth.
Ewch i'n oriel i weld rhagor o luniau o'r stomp.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Arddangosiad nyddu gan Gild Gwynedd

Dydd Llun Gŵyl y Banc, 27ain o Awst
12-4 o'r gloch


------------------------------------------------------------------------------------------------

Croesawyd ymwelwyr arbennig iawn i Gae’r Gors yn ddiweddar. Daeth Malcolm Thomas a’i deulu, sy’n hanu o Granville, Efrog Newydd, am dro i’r Ganolfan Dreftadaeth i weld cartref ei hen daid, Owen Jones. Yn ôl cyfrifiad 1851, roedd Owen Jones a’i wraig a chwech o blant yn byw yng Nghae’r Gors; camp yn wir o ystyried pa mor gyfyng ydi hi yn y tŷ! Bu Owen Jones farw’n 1883, a daeth John Jones, mab hynaf Owen Jones, yn benteulu hyd nes ei farwolaeth yntau’n 1892. Dwy flynedd yn ddiweddarach symudodd Kate Roberts a’i theulu o Fryn Gwyrfai, sef tyddyn cyfagos, i fyw yng Nghae’r Gors yn 1895.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Darlith Flynyddol Cae’r Gors

‘Annwyl Kate…’ gan Dafydd Ifans

Cyflwyniad i lythyrau, llawysgrifau a lluniau Kate Roberts sydd yng nghasgliadau’r Llyfrgell Genedlaethol

Mynediad am ddim

Nos Gwener, 15fed o Fehefin, 7.30yh, Neuadd Rhostryfan

Ffôn: 01286 831 715

e-bost: post@caergors.org

--------------------------------------------------------------------------------------------


27ain Hydref 2006 yng Nghlwb Mountain Rangers, Rhosgadfan, 7.30 o'r gloch.

Gyda Arwel 'Pod' Roberts, Alwyn Ifans, Bethan Gwanas, Emlyn Gomer, Huw Erith, Mari Gwilym, Myrddin ap Dafydd, Rhiannon Williams a Nici Beech. Set acwstig gan Dan Amor.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Eisteddfod Genedlaethol Abertawe 2006

Newyddion o'r Eisteddfod

Treuliodd staff a chyfeillion Cae’r Gors: Canolfan Dreftadaeth Kate Roberts wythnos lwyddiannus iawn yn Eisteddfod Genedlaethol Abertawe a’r Cylch eleni

Hoffwn ddiolch i bawb ddaeth draw i’r stondin am eich diddordeb a’ch cefnogaeth.

Hoffwn hefyd longyfarch enillwyr ein cystadleuthau yn gyhoeddus. Enillydd y gystadleuaeth farddoni oedd Mererid Moffett o’r Hwlffordd, a gyfansoddodd y limrig isod:

Mi ddeffrodd Kate Roberts un bora’
‘Rol cysgu wrth ymyl gorilla.
“Wel, rwyt ti’n ddyn glew”
Meddai hi wrth ei flew,
“Ac yn gryf, ac yn dew, fel y gora’”.


Llongyfarchiadau hefyd i Gwern, sy’n 9 oed ac yn dod o Bow Street yng Ngheredigion, am ennill y gystadleuaeth lliwio llun, gyda’r ymdrech ganmoladwy yma.Eisteddfod Genedlaethol Abertawe 2006 Rhaglen Weithgareddau
Rhif stondin: 1125
Galwch heibio i gael gwybod mwy am y Ganolfan newydd gyffrous a’n cynlluniau i agor yn 2007!

Cystadlaethau drwy’r wythnos
Cwis Gwefan. Cyfle i ennill gwobr i blesio’r holl syrffwyr yn eich mysg!
Cystadleuaeth gorffen y gerdd dan ofal Arwel ‘Pod’ Roberts.

Dydd Llun
Lansio’r wefan – 2 o’r gloch
Dewch draw i gael golwg ar ein gwefan newydd a chael eich llun yn fyw ar y we!

Cliciwch yma am fwy o luniau o'r lansiad.

 

Dydd Mawrth
Amser stori gyda Angharad Tomos – 2 o’r gloch
Cyfle i gael gwybodaeth am ein pecyn addysg newydd sbon ac i’r plant gael ’chydig o hwyl!

Dydd Mercher
Y Chwarelwr dan arweiniad Dewi Tomos – 2 o’r gloch
Cyflwyniad byr i fyd a bywyd y chwarelwr.

Dydd Iau
Helfa Drysor
Helfa drysor o gwmpas y maes. £10 tocyn anrheg yn wobr.

Dydd Gwener
Beirniadaeth y gystadleuaeth gorffen y gerdd a dewis enw enillydd y cwis – 2 o’r gloch.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:

Cae’r Gors, 20 Heol y Dŵr, Pen-y-groes, Caernarfon, Gwynedd. LL54 6LR
01286 831715
www.caergors.org
post@caergors.org


---------------------------------------------------------------------------------------------


Apêl Cae’r Gors


Cyfle i drosglwyddo cyfoeth ein treftadaeth i genedlaethau’r dyfodol

"Yr oedd aroglau cŵyr melyn lond y gegin, y dodrefn yn disgleirio a’r teils coch a du ar y llawr yn dywyll gan sebon a chadach. Gorweddai cysgodion ar ben draw y gegin fel eryr mawr yn lledu ei esgyll. Y tu ôl i’r cysgodion yr oedd darluniau teidiau a neiniau, ewythrod a modrybedd; marwnadau mewn fframiau i aelodau o’r teulu… Yr oedd tân mawr coch yn y grât a’r cochni yn rhedeg yn araf i’r marwor a ymestynnai’n bell i fyny’r simnai. Ychwanegid at olau’r aelwyd o dan y simnai fawr gan sach siwgr gwyn a roddasid ar y matin newydd. Yn y twll mawn wrth ochr y popty yr oedd y gath yn cysgu yn dorch."
Marwolaeth Stori, Kate Roberts

Ychydig o ddychymyg sydd ei angen arnoch i ddyfalu sut le oedd Cae’r Gors, cartref plentyndod Kate Roberts, ar ddechrau’r ugeinfed ganrif. Mae disgrifadau cartrefol a chynnil yr awdures o fywyd tyddyn yn ardal chwarelyddol Rhosgadfan yn addurn cyson yn ei gwaith. Wrth ddarllen y disgrifiadau uchod hawdd yw dychmygu eich hun yn pendwmpian ar y gadair freichiau o flaen y tân i gyfeiliant cân grwndi’r gath a chlecian fflamau o’r grat.

Ym mis Ebrill 2007 ni fydd angen i chwi ddychmygu mwyach. Erbyn hynny bydd gwaith adfer y tŷ ac adeiladu Canolfan Dreftadaeth Kate Roberts wedi’i orffen, a bydd modd i chwi brofi amgylchiadau byw y cyfnod a dysgu am arteffactau a chreiriau’r oes. Bydd y Ganolfan yn cynnig darlun byw o fywyd yn yr ardal yn ystod cyfnod plentyndod yr awdures gan drafod byd y chwarelwr-dyddynnwr a’r wraig tŷ.

Er mwyn sicrhau dehongliad cynhwysfawr o’r cyfnod, estynnwn wahoddiad i’r sawl sy’n dymuno cyfrannu llyfrau, llythyrau a dogfennau, dodrefn, celfi a chreiriau i gasgliad y Ganolfan. Bydd y rhoddion a dderbynnir yn cael eu harddangos yng Nghae’r Gors ac yn fodd o sicrhau ein bod ni’n trosglwyddo cyfoeth ein treftadaeth i genedlaethau’r dyfodol.

Braslun o'r ganolfan gan y Pensaer, Maredydd ab Iestyn


Gweler y rhestr isod o eitemau sydd o ddiddordeb arbennig i’r Ganolfan:

Copïau gwreiddiol a weithiau llenyddol Kate Roberts a’i chyfoedion o’r ardal;
Llythyrau, llawysgrifau a dogfennau o law Kate Roberts;
Dodrefn cegin gan gynnwys cadeiriau pren, bwrdd, soffa neu setl, cloc tal, cwpwrdd gwydr a chwpwrdd deuddor;
Celfi coginio;
Fframiau, lluniau a sampleri;
Lampiau paraffin;
Llestri, drych ac ornaments;
Tecstiliau, matiau, cynfasau gwely a dillad;
Ffendar, bwced glo, megin a stol haearn;
Gwely bach pren;
Potiau cadw llaeth;
Offer gwneud menyn;
Twb golchi, rhwbiwr dillad a doli olchi;
Padelli pobi haearn a dysglau cochion;
Dresel;
Grât o lechen neu o haearn;
Celfi chwarel;
Celfi ffermio.
Bydd yr holl roddion yn derbyn gofal amgueddfaol ac fe gefnogir y Ganolfan yn ariannol gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Cronfa Gynaladwyedd yr Ardoll Agregau, Rhaglen Cyfleusterau a Gweithgareddau Cymunedol, Cronfa Wledig Gwynedd a Tir a Môr Cyf.

Am ragor o fanylion parthed cynnig rhodd, boed yn fach neu’n fawr, i Ganolfan Dreftadaeth Kate Roberts, mae croeso i chwi gysylltu â mi.

Sian E R Davies
01286 882 202
post@caergors.org

 

 

 

Yn yr adran yma:

Rhwydweithiau Cymdeithasol:

Facebook
Twitter