CYHOEDDIADAU

 

Gwybodaeth i ddilyn yn fuan (20/05/11)

Llyfrau, teipysgrifau a Llawysgrifau:

 

1.

Kate Roberts Y Botel, drama ddirwestol boblogaidd wedi ei chyfieithu drwy ganiatâd, tua 1908-10, Archif Prifysgol Bangor (cyfieithiad o The Bottle, T.P.Taylor)

2.

Betty Eynon Davies a Kate Roberts, Y Fam, The Educational Publishing Company, 1920

3.

Kate Roberts, O Gors y Bryniau, Gwasg Gee, 1925

4.

 

5.

Betty Eynon Davies, Margaret Price a Kate Roberts, Wel! Wel!, The Welsh Outlook Press, 1926

Kate Roberts, Y Canpunt. Comedi o Gwm Tawe, The Welsh Outlook Press, y Drenewydd, tua 1927

6.

Kate Roberts, Deian a Loli, Gwasg Gee, 1927

7.

Kate Roberts, Rhigolau Bywyd, Gwasg Aberystwyth, 1929

8.

Kate Roberts, Laura Jones, Gwasg Gee, 1930

9.

Kate Roberts, Ffarwel i Addysg, Comedi Mewn Tair Act,teipysgrif a anfonwyd i gystadleuaeth y ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Bangor 1931, ac a ddarlledwyd ar Raglen Cymru y BBC 7 Medi, 1950, LLGC 2515, 2516, 2517 a 2634.

10.

Kate Roberts, Ffair Gaeaf, Kate Roberts, Gwasg Gee, 1937

11.

Kate Roberts, Stryd y Glep, Gwsg Gee, 1949

12.

Kate Roberts, Y Cynddrws,drama radio a ddarlledwyd ar Raglen Cymru y BBC 25 Mai, 1954, teipysgrif, LLGC  2636, 2637 a 2638

13.

Kate Roberts, Y Byw sy’n Cysgu, Gwasg Gee, 1956

14.

15.

 

16.

17.

18.

Kate Roberts, Te yn y Grug, Gwasg Gee, 1959

Kate Roberts, Modryb a Nith, drama radio mewn 4 rhan a ddarlledwyd ym mis Mai, 1959, teipysgrif, LLGC 2640, 2641, 2642, 2643 a 2640.

Kate Roberts, Y Lôn Wen, Gwasg Gee, 1960

Kate Roberts, Aros Wrth Loco, 1960au

Kate Roberts, Y Gwas, drama radio a ddarlledwyd 16 Chwefror 1961, teipysgrif, LLGC 2652 a 2653

19.

Kate Roberts, Tywyll Heno, Gwasg Gee, 1962

20.

21.

Kate Roberts, Hyn o Fyd, Gwasg Gee, 1963

Kate Roberts, Y Chwarelwr, c.1964, llawysgrif, LLGC 2523

22.

23.

Kate Roberts, Tegwch y Bore, Gwasg Gee, 1967

Kate Roberts, Yr Angladd, (Cyfieithiad o waith Strindberg) c.1967

24.

Kate Roberts, Prynu Dol, Gwasg Gee, 1969

25.

Kate Roberts, ‘Bore Sul Yn Nhŷ Jonesiaid’, Y Wawr, Rhifyn 9, Hydref 1970

26.

Kate Roberts, Gobaith, Gwasg Gee, 1972

27.

Kate Roberts, Atgofion: Cyfrol 1, Gwasg Gee, 1972

28.

Kate Roberts, Yr Wylan Deg, Gwag Gee, 1976

29.

Kate Roberts, Haul a Drycin, Gwasg Gee, 1981

Cynhwysir yma nifer fawr o eitemau; yn erthyglau, ysgrifau, adolygiadau ac ati gan KR ei hunan, neu gan eraill am gynnyrch llenyddol KR. Rhestrir y cylchgronau a’r papurau newydd yn nhrefn yr wyddor.

1. Barn

Rhif 1, 11/62:
Sôn am erthygl gan KR yn y cynnwys.

Rhif 2, 12/62:

O law i Law, T Rowland Hughes – Yr ail wers o bedair gan Kate Roberts (tud 53).
Manylu ar y gwahaniaeth rhwng stori fer a nofel yn y paragraffau cyntaf.
Wedi ei anelu at blant.  ‘Gofynnwch i’ch athro neu athrawes….’
tud 32:  Sylw byr ar Tywyll Heno (yn ‘Ar Ymyl y Ddalen’) gan Aneurin T Davies.

Rhif 3, 1/63:

O Law i Law, T. Rowland Hughes – Y drydedd wers gan Kate Roberts (tud 87).
‘yr wyf fi’n meddwl bod T. Rowland Hughes yn well am ddarlunio pethau sy’n ddigrif nag am ddarlunio pethau sy’n drist.  Pan mae’n sôn am bethau sy’n drist, mae yn eu gwneud yn rhy ddagreuol, neu’n rhy sentimental.  Mae’n fwy cynnil gyda phethau digrif’. - dangos pwyslais KR ar gynildeb. 

Rhif 4, 2/63:

O Law i Law, T. Rowland Hughes – Y bedwaredd wers gan Kate Roberts (tud 118).
Barn KR am gymeriadau sy’n ‘rhy dda neu’n rhy ddrwg’.

Rhif 5, 3/63:

Tywyll Heno gan John Gwilym Jones (tud 150-1).
Ymateb o fath i adolygiad Islwyn Ffowc Elis o’r gyfrol yn ‘Lleufer’.  I Ff E ddim yn credu ei bod ymysg gweithiau gorau Kate Roberts, JGJ yn anghytuno.
Amddiffyn confesiwn, a dadlau y gall gwallgofrwydd gael ei ddangos mewn modd cofensiynol mewn llenyddiaeth.

Rhif 8, Ebrill 1964, tud 177-8:

Te yn y Grug (yn yr Adran Addysgol) gan E.G. Millward.
Honni bod angen darllen pennod cynta Y Lôn Wen i gael dealltwriaeth iawn o Te yn y Grug.

Rhif 19, Mai 1964, tud 198:

Adolygiad o Hyn o Fyd gan D. Myrddin Lloyd.
Tud 204-5: Te yn y Grug (yn yr Adran Addysgol) gan E.G. Millward.

Rhif 20, Mehefin1964, tud 234:

Te yn y Grug (yn yr Adran Addysgol) gan E.G. Millward.

Rhif 59, Medi 1967, tud 276-7:

‘Rhyddiaeth wedi’r Rhyfel 2: Kate Roberts’ gan Bobi Jones.

Rhif 60, Hydref 1967, tud 306-7:

‘Rhyddiaith Wedi’r Rhyfel 3: Nofelau Kate Roberts’ gan Bobi Jones.
Ymdriniaeth o Tywyll Heno.
Gwilym O. Roberts yn trafod mewn cyfres o ysgrifau yn ‘Y Cymro’, Ionawr a Chwefror ’63. 

Rhif 62, Rhagfyr 1967, tud 38-9:

‘Rhyddiaith Wedi’r Rhyfel 4: Storiau Byrion Kate Roberts’ gan Bobi Jones.
Ymdriniaeth o Hyn o Fyd a Te yn y Grug

Rhif 65, Mawrth 1968, tud I-III

(yn ‘Y Gwrandawr’). ‘Tri Llenor ar ‘Tegwch y Bore’.
Euros Bowen, Pennar Davies a Dafydd Glyn Jones yn siarad.  Derec Llwyd Morgan yn cadw trefn.
Dechrau drwy drafod cyfrol Ysgyrion Gwaed Gwyn Thomas.  Yna, Yr Wyl …. Gan Bobi Jones, ac yna at Tegwch y Bore (ar ganol tud II).

Rhif 66, Ebrill 1968, tud 158:

Adolygiad o Tegwch y Bore gan John Rowlands.
Beirniadol o’r llyfr - KR ddim eisiau ei gyhoeddi yn wreiddiol…

Rhif 67, Mai 1968, tud 173-4: 

Sylwadau ar Tegwch y Bore (yn ‘Yr Ymyl y Ddalen’) gan Aneurin T Davies.

Rhif 69, Gorffennaf 1968, tud 247: 

Adolygiad o Tea in the Heather gan Caradog Prichard.

Rhif 71, Medi 1968, tud 302-3:

Tywyll Heno (yn yr ‘Adran Ysgolion’) gan John Rowlands.

Rhif 88, Chwefror 1970, tud 103:

Adolygiad o ‘Kate Roberts: Cyfrol Deyrngedd’ gan Dafydd Rowlands.

Rhif 95, Medi 1970, tud 297-9:

‘Tywyll Heno’ o safbwynt Seiciatreg’ gan Gwilym O. Roberts.
Ymateb i eiriau hallt Bobi Jones yn Barn, Hydref 1967, ac ail argraffu yr erthyglau yn ‘Y Cymro’, ynghyd â sylwadau agoriadol.

Rhif 97, Tachwedd 1970, tud 10-11:

‘Tywyll Heno a’r Seiciatryddion’ gan M. David Enoch.
Ail farn ar y nofel fel darlun o gyflwr seicotig, gan Seiciatrydd o’r Amwythig.

Rhif 109, Tachwedd 1971, tud 25-6: 

Traed Mewn Cyffion ( yn yr ‘Adran Ysgolion’) gan John Davies.
Cymhariaeth dda efo O Law i Law.

Rhif 110, Rhagfyr 1971, tud 52-3:

ditto (Rhan II: Cymeiriadau).

Rhif 111, Ionawr 1972, tud 80:

ditto (Rhan III: Crefft).

Rhif 115, Mai 1972, utd 192-4:

Traed Mewn Cyffion ( yn yr ‘Adran Ysgolion’) gan Derec Llwyd Morgan.
Darlith a draddodwyd mewn ysgol undydd i fyfyrwyr 6ed dosbarth yn Aber, 17/06/71.

Rhif 119, Medi 1972, tud I – II:

‘Anrhydeddu Awdures yn America: Sgwrs trwy Derec Llwyd Morgan a Kate Roberts’ (yn ‘Y Gwrandawr’).
‘Fedrwch chi ddim dweud bod dynes yn meddwl am fywyd yn wahanol i ddyn’.

Rhif 129, Gorffennaf 1973, tud 404-5:

Adolygiad o ‘Gobaith a Storiau Eraill’ gan Dafydd Glyn Jones.

Rhif 136, Chwefror 1974, tud 191-3:

Tywyll Heno (yn yr ‘Adran Ysgolion’) gan Derec Llwyd Morgan.

Rhif 139, Mai 1974, tud 282-3:

‘Gwilym Rees Hughes yn holi Dr Kate Roberts’.

Rhif 147, 1975:

Adolygiad o Marged, T Glynne Davies, gan KR (tud 620).
‘nofel lwyddianus iawn’.

Rhif 151, 8/75:

Adolygiad o Gynt Gwladys Williams, gan KR (tud 788-9).
Am blant ysgol ddechrau’r 20fed ganrif: ‘Enw’r diafol yn Gymraeg oedd eurhegi, nid y geirion ffiaidd a ddefnyddi’r gan blant heddiw’.

Rhif 159, 4/76:

Adolygiad o Yr Wylan Deg gan Jennie Eirian Davies (tud 128-9).

Rhif 167, 12/76:

K.R. yn dewis ei llyfr y flwyddyn (tud 378).
Darn byr yn rhoi ei barn ar Yr Adduned, cyfieithiad Robert G Powell o nofel Almaeneg Friedrich Dorrenmatt.  Dangos ei hoffter o iaith gywir iawn.

Rhif 169, 2/77:

Adolygiad o Enaid Clwyfus, John Emyr (tud 68-70), gan Harri Pritchard Jones.
Adolygiad o The Living Sleep (cyf. Wyn Griffith), gan Glyn Jones (tud 70)

Rhif 179, 12/77:

Adolygiad o Feet in Chains (cyf. Idwal Walters, John IdrisJones), gan Emyr Humphries (tud 414-5).

Rhif 184, 5/78:

Rhan o adolygiad gan Huw Baron ar Te yn y Grug a Storiau’r Deffro – wedi ymddangos gyntaf yn ‘Yr Arloeswr’, Pasg 1960 (tud 197-9).

Rhif 191/192, 11/12 1978:

Cadw Dyddiadur’ gan KR (tud 436).
Ysgrif yn sôn am y pethau mae KR yn eu gwneud o amgylch y tŷ, gan ei bod yn rhy fusgrell bellach i deithio’n bell a gwneud ‘pethau mawr’.  Yn troi’n fuan yn restr faith o’r gwallau iaith mae hi’n eu clywed ar y radio. 
Sôn am ‘Erthgylau ac ysgrifau (gan awdur anhysbys) ar tud 473

Rhif 193, 2/79:

‘Y Kate Roberts Arall’ (adolygiad o ‘Erthyglau ac Ysgrifau…’) gan D. Llwyd Morgan (tud 541-2).
Yn 26, KR wedi dechrau llunio colofnau i ferched yn ‘Y Ddraig Goch’.

Rhif 194, 3/79:

Sôn am KR yng nghyd-destun ‘Erthyglau ac Ysgrifau…’, yn adran ‘Ar Ymyl y Ddalen’ Aneurin T Davies (tud 560-1) & 562

Rhif 198/199, 7/8 1979: 

‘Rhai Eisteddfodau a Gofiaf’ (tud 53).
Nid yr un ysgrif a geir yn ‘Erthyglau ac Ysgrifau…’? ‘Rhai Eisteddfodau’ a geir yno.
Dechrau: ‘Eisteddfod Caernarfon 1921:  Yr eisteddfod gyntaf a fynychais….’, gorffen efo 1973.
Atgofion am 6 eisteddfod, y rhan fwyaf yn y 20au a’r 30au. 

Rhif 209, 6/80:  Rhifyn Teyrnged Kate Roberts.

‘Y Byd y Ganwyd Kate Roberts Iddo’ gan Richard H Lewis (tud 154-6).
Casgliad o straeon newydd o gyfnod geni KR, gwybodaeth am ei chefndir, ac amryw ddyfyniadau o ‘Y Lon Wen’. 
‘Y Doctor Kate Roberts a’r Capel’ (157-8) gan Y Parch W I Cynwil Williams.
Ei gwenidog am 11 mlynedd yw’r awdur.
Llawer iawn o atgofion personol.  Cymhariaethau diddorol efo Tywyll Heno.
‘Storiau Cynnar Kate Roberts’ gan Bobi Jones (159-61).Trafod y denydd cynnar.
‘Y Traethawd’ gan Alun T Lewis (163-4).
Stori fer am Kate, yn darganfod dyn wedi disgyn oddi ar ei feic ac wedi brifo’n ddrwg ar y ffordd i’r ysgol, yma’n sgwennu traethawd amdano ac yn cael clod( a cherydd am ganolbwyntio ar bethau trist) gan ei hathro. 
‘Ambell Air’ gan H Meurig Evans (165-6).
Pytiau o ‘Erthyglau ac Ysgrifau…’, am ysgrifennu, llenorion eraill, a’i waith yn bennaf. 
‘Mrs Williams, Y Cilgwyn’ gan Bryn Rowlands (167).
Portread o safbwynt Mr Rowlands fel plentyn/dyn ifanc, yn yn gyfarwydd â’i chartref wrth ei basio. 
Ar yr un dudalen = Cerdd Deyrngedd i’r Dr Kate Roberts gan Peredur Lynch, a ‘Kate Roberts’ gan Mathonwy Hughes.    ‘Portread o Kate Roberts – Trwy Lygaid Ei Chymdogion’ gan Gwilym R Jones.

Rhif 227/228,

Nadolig 1981: llythyr gan K.R. (tud 430).
Diolch am anrheg gan awduron’Barn’.
‘Ar Droed y Flwyddyn gyda Kate Roberts’ gan Gwilym R Jones.
Cyfweliad gyda KR; ei barn am y byd a’i bethau ar riniog drws y flwyddyn 1982.  Sôn am ei gwaeledd.

Rhif 237, Hydref 1982, tud 299-300:

‘Llongyfarchiadau: Saunders ar ei Ben-blwydd’.
Atgofion gan nifer o ffigyrau amlwg am SL
Atgofion diddorol, yn dangos ehangder gwybodaeth SL, am bethau mor wahanol â strategaeth rhyfel a choginio.
‘Yn wir, nae’n anodd peidio â chredu mai Saunders Lewis yw’r Cymro mwyaf a welwyd erioed.’

Rhif 242, Mawrth 1983, tud 42:

Llythyr gan KR
Llongyfarch ‘Barn’ am fod yn ‘llai politicaidd ac yn fwy llenyddol’ yn ddiweddar.

Rhif 244, Mai 1983, tud 135:

Pwt am Dysteb Cenedlaethol Dr Kate Roberts yn ‘Nodiadau’r Mis’.

Rhif 245, Mehefin 1983, tud 179:

Pwt am Dysteb Cenedlaethol Dr Kate Roberts yn ‘Nodiadau’r Mis’.

Rhif 249, Hydref 1983, tud 326:

Llythyr gan K.R.
Diolch am y Dysteb Cenedlaethol. 

Rhif 25/252, Rhagfyr/Ionawr 83/84, tud 447-8:

‘Gwylnos’ gan KR
Sôn am yr wylnos  -  ‘cyfarfod gweddi; i weddio dros y teulu ar ôl marw rhywun.  Yr ysgrif (fer) yn ei llawysgrifen wedi ei hargraffu hefyd. 

Rhif 268, Mai 1985, tud 199: 

Cerdd ‘Yn Angladd Kate Roberts’ gan Gwilym R Jones.

Rhif 282, Gorffennaf 1986, tud 227: 

y golofn olygyddol.
Sôn am KR yn fyr, a’i hiaith yn bennaf.

Rhif 299, Rhagfyr 1987, tud 514: 

‘Ffair Gaeaf’ gan Mair Morris (yn Yr Atodiad Addysg) rhan 1.

Rhif 300, Ionawr 1988, tud 42: 

‘Ffair Gaeaf’ gan Mair Morris (yn Yr Atodiad Addysg) rhan 2

Rhif 302, Mawrth 1988, tud 42: 

‘Ffair Gaeaf’ gan Mair Morris (yn Yr Atodiad Addysg) rhan 3

Rhif 332, Medi 1990, tud 23-4: 

Ffair Gaeaf gan Dafydd Ifans (yn ‘Barn ar Addysg’).

Rhif 333, Hydref 1990, tud 34-4: 

Ymdriniaeth o Y Cwilt a Diwrnod i’r Brenin.

Rhif 334, Tachwedd 1990, tud 26-8:

Ymdriniaeth o Y Taliad Olaf a Dwy Storm.
Teitl arall: Y Taliad Olaf yn ‘Y Llenor’: ‘Y Tro Olaf’.  .

Rhif 335/336, Rahgfyr/Ionawr 190/91, tud 61-3:

Ymdriniaeth o Ffair Gaeaf ac Y Condemniedig

Rhif 337, Chwefror 1991, tud 22-4: 

Gorymdaith a Plant yn cael eu trafod. 

Rhif 354, Gorffennaf 1992, tud 30-4: 

‘Llythyrau Kate a Saunders’.
Detholiad o Annwyl Kate, Annwyl Saunders. 

Rhif 378/9, Gorffennaf/Awst 1994, tud 88-9: 

Adolygiad o Kate Roberts Eigra Lewis Roberts, gan Delyth George.

Rhif 385, Chwefror 1995, tud 42-3: 

Te yn y Grug’ gan S Elisabeth Williams (yn ‘Addysg’).
Yn cynnwys llun o KR yn 8oed.

Rhif 386, Mawrth 1995, tud 54-5:

Te yn y Grug’ gan S Elisabeth Williams (yn ‘Addysg’).

Rhif 481, Chwefror 2003, tud 28-9:

‘Ble’r Aeth y Blaid?’ gan Lyn Lewis Dafis
Ymateb i dymor S4C o ddathlu gwaith KR, a’r rhaglen ‘Portreadau’.

Rhif 483, Ebrill 2003, tud 28-9:

‘Annhegwch â Kate’ gan Robyn Lewis
Ymateb i’r erthygl uchod.

 

Yn yr adran yma:

  • Yn yr adran yma o'r wefan cewch fwy o wybodaeth am y canlynol:
  • Archif

Rhwydweithiau Cymdeithasol:

 

Facebook
Twitter